Privacy voorwaarden

Janus Vaten B.V. zorgt voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Janus Vaten B.V. gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Contactgegevens

Janus Vaten B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Energieweg 1 te (4906 CG) Oosterhout (NB) Nederland
Inschrijvingsnummer k.v.k: 20042075
Telefoon: +31 162 – 45 09 15
E-mail: info@janusvaten.nl
Website: www.janusvaten.nl

Voor vragen over uw gegevens, klachten en de bescherming van uw privacy kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer P. Oosterveer, Functionaris voor de Gegevensbescherming van Janus Vaten B.V. Voormelde is te bereiken via HR@janusvaten.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Janus Vaten B.V. verwerkt enkel de persoonsgegevens die u zelf aan Janus Vaten B.V. hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bedrijfsnaam

Janus Vaten B.V. kan tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hier op grond van de wet toe verplicht is, of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Janus Vaten B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, doch enkel en alleen indien zij toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via HR@janusvaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking
Om informatie aan klanten te versturen, alsmede om offertes te kunnen uitbrengen en/of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, is het voor Janus Vaten B.V. noodzakelijk om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten en producten leveren en aanbieden. Uiteraard zal Janus Vaten B.V. de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Janus Vaten B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Janus Vaten B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Janus Vaten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanwege de verwerkingstijd van opdrachten of vraagstellingen, worden de persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld in beginsel minder dan een jaar bewaard, tenzij het noodzakelijk is om de persoonsgegevens voor het daarvoor te realiseren doel langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janus Vaten B.V. verstrekt nimmer uw persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Janus Vaten B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen.  U kunt eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie , verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar of beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar HR@janusvaten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Janus Vaten B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.
Janus Vaten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Janus Vaten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via HR@janusvaten.nl
Wijziging privacy statement

Janus Vaten B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.

Augustus 2020